Til hovedmeny Til innhold

End User License Agreement (EULA)

Alltid oppdatert versjon av vår End User License Agreement (EULA)

1.    KREATIF SINE PLIKTER

Kréatif forplikter seg til å rette vesentlige feil i programvaren som ikke er forårsaket av kunde eller tredjeparter. Kréatif kan videre legge inn nye funksjoner i programvaren som Kréatif anser formålstjenlig å innta. Nye funksjoner blir vanligvis planlagt utviklet som følge av markedets eller offentlige myndigheters generelle krav, eller som følge av at flere kunder etterspør samme funksjonalitet.
Kréatif vil til enhver tid følge selskapets Service License Agreement, se vedlegg.

2.    KREATIF SITT ANSVAR

Kréatif er ikke ansvarlig for feil ved programvaren forårsaket av kunde, andre kunde gir tilgang til programvaren eller tredjeparter.

Under ingen omstendigheter skal lisensgiver være ansvarlig for noen skader, inkludert tapt fortjeneste eller data eller annen tilfeldig eller indirekte skader som følge av bruk eller manglende evne til å bruke programvaren eller medfølgende data, selv om lisensgiveren er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slik skade, eller for krav fra en annen part. I intet tilfelle vil Lisensgivers erstatningsansvar herunder overstige femhundre (500) norske kroner.

3.    KUNDENS RETTIGHETER

Kunde kan kun benytte Programvaren slik angitt i denne avtalen.
Med bruksrett menes online bruk av Programvaren ved innlogging med kundenavn og passord på Kréatif’s internettside, eller side satt opp av Kréatif. Kunde skal kun benytte de funksjoner som allerede er tilrettelagt i Programvaren av Kréatif.
Kunden er eier av innhold i løsningen og Kreatif forplikter seg til og ikke benytte innholdet som kunden har lagt til uten og først ha skriftlig fått godkjenning av kunden.

4.    KUNDEN SINE PLIKTER

Kunde skal;
 
a)    Du kan ikke (a) gjøre programvaren tilgjengelig for bruk av andre i noe servicebyrå eller lignende ordning; (b) distribuere, videre lisensiere, overføre eller låne ut programvaren til en tredjepart; eller (c) ta fra hverandre eller rekonstruere programvaren.
b)    Ikke kopiere, endre eller benytte Programvaren på annen måte enn angitt i Avtalen.
c)    Ikke tilegne seg, eller forsøke å tilegne seg, kunnskap om hvordan Kréatif har utviklet Programvaren.
d)    Ikke benytte Programvaren på en måte som kan være skadelig for Kréatif’s renommé eller goodwill.
e)    Omgående varsle Kréatif om feil ved Programvaren.
f)    Betale for bruksrett til og vedlikehold av Programvaren i henhold til denne Avtalens punkt 9.
g)    Kunde er selv ansvarlig for sin bruk av Programvaren, herunder alt innhold kunde setter inn i Programvaren og alle varer og tjenester kunde tilbyr via Programvaren. Kunde har videre ansvaret for at Programvaren og kundens anvendelse av Programvaren tilfredsstiller lovfestede krav, herunder lovfestede krav om elektronisk handel.
Kunde er ansvarlig for Kréatif’s økonomiske tap som skyldes kundens brudd på Avtalen.

Begrenset garanti og fraskrivelse av garanti. Lisensgiver garanterer at den: har rett og myndighet til å gi de rettighetene som beskrives i denne avtalen, og; Garantiene ovenfor er eksklusive og erstatter alle andre garantier, direkte eller indirekte. lisensgiver avviser uttrykkelig noen garantier vedrørende juridisk ukrenkbarhet, salgbarhet og egnethet for et spesielt formål. Lisensgiver garanterer ikke at Programvaren vil (a) oppnå konkrete resultater, (b) fungere uten avbrudd, eller (c) være feilfri.

5.    EIERSKAP

Denne avtalen formidler ikke noen eiendomsrett til Programvaren til deg. Alle rettigheter, titler og interesser i programvaren og til alle ideer, kunnskap og programmer som er utviklet av Lisensgiver under levering av tekniske tjenester, herunder eventuelle forbedringer eller modifikasjoner av programvaren, skal til enhver tid forbli eiendommen til Lisensgiver eller dets lisensgiver. Du erkjenner og godtar at Programvaren er lisensiert, ikke solgt. Du vil ikke fjerne, modifisere eller endre noen merknader av Lisensgivers opphavsrett, varemerke eller eiendomsrett fra noen del av programvaren, inkludert men ikke begrenset til slike meldinger som finnes i fysiske og/eller elektroniske medier eller dokumentasjon.

6.    Hverken lisensgiver eller dennes lisensgiver, hvis noen, skal være ansvarlig for indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgende skader, eller for skade på systemer eller data, selv om lisensgiveren er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Lisensgivers erstatningsansvar skal ikke under noen omstendigheter overstige lisensavgiften du har betalt.

7.    VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Dersom bestilt av deg og mot betaling av gjeldende avgift, har du rett til å motta tekniske støttetjenester, inkludert rettelser, reparasjoner og forbedringer av Programvaren som sådan blir gjort allment tilgjengelig ("vedlikeholdstjenestene") fra Lisensgiver i henhold til Lisensgivers gjeldende vedlikeholds vilkår for det aktuelle vedlikeholdsnivået du har kjøpt. Vedlikeholdstjenester vil ikke inkludere noen utgivelser av programvaren som Lisensgiver avgjør å være et separat produkt eller som Lisensgiver belaster sine kunder for ekstra eller separat.

8.     OPPSIGELSE

Din lisens kan sies opp av lisensgiver hvis
(a) du unnlater å foreta betaling og/eller
(b) du unnlater å overholde vilkårene i denne avtalen innen ti (10) dager etter mottak av skriftlig melding om slike feil.

9.    FORHOLDET MELLOM PARTENE

Du og lisensgiveren er uavhengige parter. Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å gjøre deg en ansatt, agent eller juridisk representant for lisensgiver.

10.    SPERRING AV KUNDENS TILGANG

Ved brudd på Avtalens punkt 4 a til d, kan Kréatif umiddelbart sperre kundens tilgang til Programvaren. Kréatif har rett til å vente med å gjenåpne kundens tilgang til Programvaren inntil det med sikkerhet er bekreftet at brudd på Avtalen som nevnt i forrige setning ikke vil gjentas av kunde. Ved brudd på punkt 4 e og f vil Kreatif kunne sperre kundens tilgang innen ti (10) dager etter Kunden har mottatt skriftlig varsel om slike feil.

I tilfeller som nevnt i dette punkt 8 som kan medføre straffeansvar eller erstatningsansvar for kunde eller Kréatif, har Kréatif rett til å sperre kundens tilgang permanent med umiddelbar virkning uten tilbakebetaling av avgifter og vederlag, samt heve denne Avtalen i henhold til punkt 11.

11.    HEVING

Hver av Partene kan omgående heve Avtalen hvis den annen Part er i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter Avtalen.
Kréatif kan under enhver omstendighet heve Avtalen omgående hvis kunde misligholder sine betalingsforpliktelser i mer enn 30 dager, ved brudd på Avtalen som nevnt i punkt, hvis kunde utfører virksomhet i direkte konkurranse med Kréatif eller hvis kundens atferd skader Kréatif’s renommé eller goodwill.  
Ved heving av Avtalen bortfaller Kréatif’s plikt til å levere samt brukerens rett til å benytte programmet.

12.    OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Kunde kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen, helt eller delvis, uten Kréatif’s skriftlige samtykke. Samtykke er ikke nødvendig ved overdragelse av kundens virksomhet.
Kréatif kan fritt overdra sine forpliktelser etter denne Avtalen til andre.

13.    TAUSHETSPLIKT

Hver av Partene har taushetsplikt omkring innholdet i denne Avtalen og om den annen Parts interne forhold, forretningsstrategi, øvrig sensitiv informasjon, herunder informasjon om Kréatif’s teknologi, og lignende.
Dette punkt 13 utelukker ikke at Partene gir informasjon videre til berettiget tredjeparter som har underskrevet erklæring om konfidensialitet herunder tredjemenn som bistår Partene med utarbeidelse av due diligence-rapporter, finansinstitusjoner eller ved drøftelser om hel eller delvis overtagelse av Partenes virksomhet.
Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør.

14.    FORCE MAJEURE

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av Partene kan imidlertid si opp Avtalen med en måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

15.    LOVVALG OG TVISTELØSNING

Tvist om gyldigheten av, eller tolkning av avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom en av partene ikke kan godta forslaget avgjøres tvisten i henhold til norsk rett med Moss Tingrett som avtalt verneting.

16.    HELE AVTALEN

Denne avtalen utgjør den fullstendige og hele forståelse og enighet om alle vilkår og representasjoner mellom deg og Lisensgiver med hensyn til programvaren, og kan bare endres skriftlig av begge parter. Ingen vilkår som finnes i din bestilling vil gjelde med mindre uttrykkelig skriftlig akseptert av Lisensgiver. Unnlatelse av å straffeforfølge en parts rettigheter vil ikke utgjøre en ansvarsfraskrivelse for andre brudd.
Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir funnet å være ugyldig, vil den bli håndhevet i den tillatte utstrekning og resten av denne Avtalen vil fortsette i full effekt. Denne avtalen er skrevet på norsk, og du frasier deg alle rettigheter du har etter loven i landet ditt eller provinsen din til å ha denne avtalen skrevet på et annet språk.

Last ned avtalen som PDF